Voici le lien direct pour l'info-membre en date du 27 janvier 2022

https://cdn.mc-weblink.sg-mktg.com/weblink/MTY0MzMxNjc2NHxucUJ0Zm1HNTVLbnYyV0pUYnBRZ1dhRDFwbkRpbmtOWk9UcDdvYnl0d2VSQlVGUEN6bkNEdk1raVR6ZkJQc0phRnBNbE50RFVCT25ZdXI3dnB1RUM5WDkxNDlfa3JvX1ZXU0pVcF9kMEVaV0JLVEhma3RRcjQxcWpIZGFoSHRUQ2R4LUpwbHRJOENZdlB5WDRqTmd2ZjhEaWlwWlgwTFVGczlta2wtTklTQ3hYZ2tKRW93QlFxMk1NRkFjU1loNHJpSUxueHpfd0RLa2p4ZnFNR0otY0Y5c1p4WTFDdEthbzRsTU9WcVg3TFVsa3BMZVBqU0RNWU9WS1huZHB5anVsWHVfRVZmdzdaRUM2cTBSRzJXUWEyUUJvdDhFVldyRzBkeGZlSTYwMTdmZ19OM0FsSFBWZ0VkbWlYbmtBcmcyLUlmSXl0UzEyaGU4R05QekV4U0I2MkJEY3B6dVlLeDJLN3dWLXRWSDdNZHV4NC0zRy03WGlEc2xrcTRKSnowbHExZFlsQkJZQkxwT3h1ZkJWRE80PXz0UWGtez3fvTo09I7dJzAEIBfuD0-_pVDyoAdg_KAqCQ==